Informace o zpracování osobních údajů Plaveckého klubu Bonifác

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Plavecký klub Bonifác
Bc. Daniela Jursová
Maďarská 1463/11
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 74341219
Kontaktní telefon: +420 723 891 658
E-mail: d.jursova@seznam.cz, URL: www.plavani.net

K čemu Vaše osobní údaje potřebujeme?

Osobní údaje potřebujeme pro poskytování služby plaveckého kursu, tedy zejména umožnění účasti v plaveckém kursu, placení kurzovného a podávání důležitých informování týkajících se kursu (změny, organizace, apod.).

Na základě jakého oprávnění Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme na základě nezbytnosti pro účely plnění smlouvy, která vzniká podpisem přihlášky do Plaveckého klubu a jejímž obsahem je poskytování plaveckého kursu. Fotografie z kurzů zpracováváme na základě oprávněného zájmu propagace kurzu. Každý má právo odmítnout toto zpracovávání, a to i bez udání důvodu. V tom případě jeho fotografie zpracovávat nebudeme.

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme jméno, příjmení, datum narození a bydliště dítěte, dále jméno, příjmení a bydliště zákonných zástupců, kteří jednají jménem dítěte, to vše pro jejich identifikaci. Kontaktní telefonní číslo zpracováváme za účelem informování v případě aktuálních změn (např. přesunutí času hodiny plavání, zrušení hodiny ze závažných důvodů, oznámení o volném místě v jiné skupině, apod.), kontaktní e-mail zpracováváme za účelem informování (případně též domluvy) o organizaci kursu, vč. rozpisu skupin plavání. Zpracováváme též informace o omezeních dítěte při pobytu a pohybu v bazénu, abychom dítěti nezpůsobili jakékoli problémy. Dále zpracováváme zařazení dítěte do konkrétní skupiny, zaznamenáváme jeho docházku (též případné omluvy a náhrady) a platby kurzovného. Dále zpracováváme fotografie z kurzů, a to pro účely propagace a informace o činnosti Plaveckého klubu, a vedle toho také na památku dětem a rodičům, který se fotografie jejich skupiny předávají.

Odkud osobní údaje čerpáme?

Zdrojem osobních údajů, které zpracováváme, je zejména přihláška do Plaveckého klubu Bonifác, kterou vyplňuje zákonný zástupce. Další údaje čerpáme z vlastní činnosti (zařazení do skupiny, docházka, apod.)

Komu osobní údaje předáváme?

Osobní údaje nikomu nepředáváme s výjimkou fotografií. Ty, které informují o činnosti Plaveckého klubu umisťujeme na naše webové stránky, případně facebookový profil. Fotografie z konkrétních skupin předáváme účastníkům (zákonným zástupcům) konkrétní skupiny.

Předáváme osobní údaje do zemí mimo EU?

Osobní údaje mimo EU a mezinárodním organizacím nepředáváme.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme nejméně po dobu 5 let od skončení kursu. V případě, že zákon (např. zákon o účetnictví) stanoví dobu delší, pak po tuto delší dobu.

Jaká máte vůči nám práva týkající se zpracování Vašich osobních údajů?

Máte právo a) nás požádat o informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, právo na potvrzení zda a které Vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k námi zpracovávaným Vašim osobním údajům, a máte právo, abychom Vám poskytli kopii námi zpracovávaných Vašich osobních údajů, b) na opravu nebo doplnění Vašich údajů, pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nepřesně, c) na výmaz Vašich osobních údajů pokud nastane některá ze situací podle čl. 17 nařízení o ochraně osobních údajů, d) na omezení zpracování, v případech podle čl. 18 nařízení o ochraně osobních údajů, e) vznést námitku proti zpracování fotografií. V takovém případě je přestaneme zpracovávat. f) na přenositelnost údajů, g) podat stížnost u dozorového úřad, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení o ochraně osobních údajů. Vaše práva můžete uplatnit např. zasláním e-mailu adresu: d.jursova@seznam.cz, kde uvedete, co žádáte a proč. Další podrobnosti k některým Vašim právům uvádíme níže.

Dochází na základě Vašich osobních údajů k profilování nebo jinému automatizovanému rozhodování?

Nedochází.

O které informace o zpracování Vašich osobních údajů můžete požádat?

a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

Kdy máte právo na výmaz Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje na Vaši žádost vymažeme bez zbytečného odkladu, pokud: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) vznesete námitku proti zpracování Vašich fotografií; c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by to znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V kterých případech omezíme zpracování osobních údajů?

Na Vaši žádost omezíme zpracování Vašich osobních údajů v případech: a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. .

Jak konkrétně omezíme zpracování osobních údajů při uplatnění Vašeho práva na omezení zpracování?

Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování osobních údajů, budeme Vaše osobní údaje po dobu omezení: a) uchovávat uložené, b) zpracovávat pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, c) zpracovávat z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, d) zpracovávat z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu, e) jinak zpracovávat pouze s Vaším souhlasem.

d.jursova@seznam.cz