PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

PROVOZNÍ ŘÁD KURZŮ PLAVÁNÍ KOJENCŮ A BATOLAT

Účastníci kurzu jsou povinni respektovat a dodržovat Návštěvní řád provozovatele. Náš řád ho s ohledem na potřeby kojenců a batolat upřesňuje a doplňuje.
V případě nedodržování těchto řádů může být účastník kurzu provozovatelem bazénu nebo organizátorem kurzů z kurzu vykázán, a to bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce!!!

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURZU:

Kurzy jsou vedeny instruktorkou, která vlastní osvědčení o získání kvalifikace, vydané na základě akreditace MŠMT ČR, a která pravidelně absolvuje doplňující školení a semináře, včetně poskytování první pomoci.
Kurz má 10 lekcí a probíhá 1x týdně. Délka pobytu ve vodě se řídí výhradně podle nálady dítěte, max. doba jedné lekce je nejvýše 30 minut.
Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku a schopností. O rozdělení rozhoduje instruktorka.
Na 1 dítě se z kapacitních důvodů může činnosti v bazénu účastnit pouze 1 dospělý.

ÚHRADA KURZOVNÉHO:

Kurzovné se vždy hradí předem.
Každý účastník kurzu obdrží doklad o zaplacení, který může být uplatněn u ZP.
Bez zaplacení kurzovného předem nebude dítě do kurzu zařazeno. Pokud budete chtít v plavání pokračovat, je nutné zaplatit nový kurz nejpozději na poslední lekci právě probíhajícího kurzu.

OMLUVY A NÁHRADY:

Náhradní lekce jsou službou pro naše klienty, ne naší povinností a v případě nesplnění níže uvedených podmínek není právní nárok na výběr náhradních lekcí.
Rodič je povinen absenci dítěte omluvit do 20:00h dne před konáním lekce nejpozději, a to pouze písemně pomocí SMS na tel. číslo 723 891 658 nebo elektronicky na d.jursova@seznam.cz
V omluvence je nutné uvést jméno a příjmení dítěte, den a čas lekce (např. Omlouvám Pepíka Nováka z lekce v út 4.9. v 10:30.). Neomluvenou nebo pozdě omluvenou hodinu nelze nahradit!
Omluvené lekce je možno nahradit v jiném termínu po předchozí domluvě pomocí emailu d.jursova@seznam.cz.
Lekce je možno nahrazovat pouze v rámci trvání kurzu – kurz si nelze náhradami „prodloužit“!
Pokud si omluvené lekce nestihnete včas vybrat, ale zakoupíte si pokračovací kurz, všechny nevybrané lekce se Vám automaticky přesunou a můžete si je vybrat v novém kurzu.
V případě možnosti lze lekce nahrazovat dopředu (plánovaná dovolená apod.)
V případě 2 řádně neomluvených lekcí dle výše stanovených podmínek ztrácí rodič možnost vybírání náhradních hodin. V případě 4 řádně neomluvených lekcí dle výše stanovených podmínek nebude mít rodič možnost pokračovat v dalším kurzu!
Peníze za nevyčerpané hodiny nelze vracet ani převádět do dalších kurzů.

STORNO PODMÍNKY:

Na vrácení kurzovného není žádný právní nárok.
Částka za kurz bude vrácena pouze v těchto výjimečných případech:
- celá částka:– nenastoupí-li dítě z vážných zdravotních důvodů (zlomeniny, hospitalizace…) na 1. lekci a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu (p. Jursovou).
- 50% částky:– skončí-li dítě do 3. lekce z vážných zdravotních důvodů a rodič okamžitě informuje organizátora kurzu.
Žádost o vrácení kurzovného musí být podána písemnou formou (možné i elektronicky) a musí být doložena lékařskou zprávou.
V žádných jiných případech se kurzovné nevrací!

PRAKTICKÉ VŠEOBECNÉ INFORMACE:

Účastníci lekcí plavání jsou povinni dodržovat provozní řád a bezpečnostní pokyny.
Při 1. lekci kurzu obdrží klient plavenku, která ho opravňuje navštěvovat kurzy plavání (jsou na ní informace o trvání kurzu a o vybraných lekcích) a provozní řád Plaveckého klubu Bonifác.
Při ztrátě plavenky zaplatí rodič administrativní poplatek 50,- Kč za vydání nové.
Před vstupem do prostor plaveckého klubu rodiče odloží kočárky do kočárkárny (např. vedle pokladny SAREZY). Kočárky vyprázdněte, nenechávejte v nich žádné cenné věci. Za jejich ztrátu neneseme zodpovědnost!
Parkování pro auta je zajištěno na parkovišti.
Příchod nahlásí rodič „docházkové tetě“ v herně a prokáže se plavenkou, do které se zapíše účast na lekci.
Rodič se převlékne v šatně. Po dobu nezbytně nutnou k převlékání odloží dítě do ohrádky a zabrání tak případnému úrazu dítěte. K přebalení dítěte využije podložek určených k přebalování, popř. přebalovacích pultů (pozor na pád dítěte). Pod dítě vždy dejte podložku ze savého materiálu. Použité pleny se vyhazují do odpadkových košů, které jsou k dispozici v herně, na WC a u bazénu. Při použití nočníku je nutné jeho obsah vylít do WC a poté nočník vypláchnout.
V šatně udržujte kolem sebe sucho, pořádek a čistotu. Chovejte se, prosím, k veškerému zařízení ohleduplně. Vaše děti si chtějí hrát v příjemném a neponičeném prostředí.

ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY:

Na bazén rodič vstupuje nejdříve 5 minut před zahájením své lekce. Do té doby vyčká v šatně nebo herně.
Před vstupem do bazénu se rodič i dítě omyjí mýdlem pod sprchou – osprchováním se dítě reflexivně vymočí.
Dítě musí mít do bazénu vhodné plavečky, dobře těsnící kolem nožiček a bříška (vhodnost posoudí instruktorka). Z ekologických důvodů nejsou povoleny jednorázové plavecké pleny!
Všechny maminky se před vstupem do bazénu odlíčí!
V průběhu lekce jsou používány pomůcky a hračky schválené hlavním hygienikem ČR. Hračky jsou vždy důkladně omyté a dezinfikované.
Přinášení a používání vlastních hraček v bazénu je zakázáno!
Rodič je po celou dobu lekce odpovědný za své dítě. Dítě nespouští z dohledu a dbá pokynů instruktorky. Rodič se s dítětem zapojuje do hry a nesmí lekci jakýmkoliv způsobem narušovat. O případném vyloučení z lekce rozhoduje instruktorka.
Po ukončení lekce se rodiče s dětmi po osprchování přesunou do sauničky, a poté do odpočívárny, kde se obléknou. Následně se přesunou do herny, kde tráví dobu nutnou k aklimatizaci (20 – 30 min.). Tuto dobu je nutné z provozních důvodů akceptovat a dodržet.
V prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhání a skotačení dětí!
Děti, které teprve začínají chodit, nesmí rodiče vodit za ruce, ale nosí je!
Do prostor šatny, sprch, bazénu a sauny je zakázáno nosit předměty ze skla (šampony, dětské přesnídávky atd.) a jídlo.
Filmování a focení je povoleno pouze pro soukromé účely. Kamery a fotoaparáty noste na bazén bez obalu.
Další doprovázející osoby (babička, druhý rodič apod.) jsou také povinni řídit se provozním řádem. Tyto osoby se do prostor bazénu také musí převléknout. O jejich přítomnosti je nutné informovat předem – větší počet dalších osob může snížit pozornost dětí a tím zásadně narušit průběh lekce.
Za bezpečnost dětí po celou dobu lekce v bazénu i v ostatních prostorech odpovídá rodič. Při eventuálním úrazu poskytne první pomoc instruktorka.
Kurzu se mohou zúčastnit pouze zdravé osoby. Za zdravotní stav svůj a dítěte odpovídá rodič.
Za kvalitu vody odpovídá provozovatel. Kvalita vody odpovídá nařízením Krajské hygienické stanice. Teplota vody je max. 32°C.
Zakoupením kurzu a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů instruktorek. Porušení ustanovení provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Tento provozní řád tvoří nedílnou součást vaší přihlášky.

Platnost od 1.9.2012

d.jursova@seznam.cz